Miloslav Stingl

Miloslav Stingl (* 19. prosince 1930 v Bílině) Život a dílo cestovatele, etnografa, vědce a spisovatele JUDr. et PhDr. Miloslava Stingla patří k nejpozoruhodnějším příběhům dvacátého století. Zažil blokádu Kuby, objevil ruiny mayských měst, rodil eskymácké děti v Arktidě, ovládl 17 světových jazyků a dialektů, objevil a popsal neznámý indiánský kmen Yateras. Vykonal 14 cest kolem světa, navštívil 150 zemí, na cestách strávil přes 20 let. Působil v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademii věd (1962-1972), byl místopředsedou latinskoamerické společnosti. Celý život se věnuje literární tvorbě a pokračuje v badatelské a popularizační činnosti. Opakovaně pobýval v Americe, Austrálii a Oceánii.
.

Jako celosvětově uznávaný spisovatel přibližuje přes padesát let prostřednictvím studia domorodých kultur milionům lidí svět za hranicemi jejich země. Své výzkumy uveřejnil ve 43 knihách, jež vyšly v 35 jazycích, ve 240 vydáních v nákladu převyšujícím 17 milionů výtisků. Nikdo před ním ani po něm nic podobného na cestovatelském a spisovatelském poli nedokázal. Celkovému počtu vydání všech jeho knih se nikomu z ostatních českých spisovatelů nepodařilo ani přiblížit.
.

Je členem mezinárodních etnologických společností při UNESCO v Paříži. Severoamerický indiánský kmen Kikapú ho zvolil za svého náčelníka. Spolu s dvojicí Hanzelka a Zikmund patří mezi nejslavnější české a československé autory cestopisné literatury. Vstoupil do rekordmanské síně slávy jako nejvydávanější český autor, dostalo se mu řady literárních ocenění. V září 2014 obdržel mezinárodní cenu Egona Ervína Kische za celoživotní dílo, o týden později stříbrnou medaili Senátu PČR. V červenci 2015, 2016 i 2017 byl nominován na státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.
.

Na závěr setkání následuje autogramiáda. Miloslav Stingl přiveze svoji výpravnou biografii, která letos získala prestižní literární ocenění Magnesia Litera v kategorii Litera za nakladatelský čin, Český bestseller 2016 v kategorii Cestopisy a reportáže i Cenu E. E. Kische.
.

http://www.miloslavstingl.cz/
.

Ocenění, výběr:
.

 • Cena prezidenta Palauské republiky za propagaci země za cestopis Neznámou Mikronésií, 2015
 • Stříbrná medaile Senátu Parlamentu ČR za celoživotní dílo, 2014
 • Nominován Senátem Parlamentu České republiky na státní vyznamenání, medaili Za zásluhy (2015, 2016, 2017)
 • Cena E. E. Kische 2015 za knihu Vúdú, zombie, karnevaly
 • Cena E. E. Kische 2014 za celoživotní dílo a za rozsáhlou literární tvorbu
 • Cena E. E. Kische 2012 za knihu Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, díl první
 • Cena E. E. Kische 2011 za knihu 2012
 • Několikeré ocenění v soutěžích o Nejkrásnější knihu festivalu GO KAMERA
 • Cena za dosavadní životní dílo na MFF Voda Moře Oceány v Hluboké nad Vltavou, 2015
 • V české knize rekordů uveden jako nejpublikovanější český spisovatel, 2014
 • Vstup do rekordmanské síně slávy jako nejplodnější český knižní autor, 2013
 • Čestné občanství Karlových Varů, Bíliny a MČ Praha 10
 • Cena Kantuta za osobní přínos v oblasti poznávání a sbližování kultur světa na festivalu Neznámá země, 2005
 • Hlavní cena v soutěži populárně naučné literatury v Bratislavě, 1981


Co pro mne znamená zpívaná poezie?

Zpívaná poezie spojuje do jednoho útvaru dvě nejkrásnější věci na světě. Hudbu a slovo.


MILOSLAV  STINGL

.

(geb. 19. Dezember 1930 in Bílina).
.

Das Leben und Werk des Weltreisenden, Ethnologen, Wissenschafler und Schriftsteller
.

Dr. jur.et PhDr. Miloslav Stingl zählt zu den bemerkenswertesten Geschichten des zwanzigsten Jahrhunderts. Er erlebte die Kuba-Blokade, entdeckte Ruinen der Maya Städten, bewährte sich als Geburtshelfer bei den Eskimos in der Arktis, beherrscht 17 Weltsprachen und Dialekte, entdeckte und beschrieb den bisher unbekannten Indianer-Stamm Yateras. Er unternahm 14 Weltreisen, besuchte 150 Länder, auf seinen Reisen verbrachte er über 20 Jahre. Er wirkte am Institut für Ethnologie und Folkloristik in der Tschechoslowakischen  Akademie der Wissenschaften (1962-1972), war Vicepräsident der Lateinamerikanischen Gesellschaft. Sein ganzes Leben widmete er dem literarischen Schaffen und führt seine Forschungs- und Popularisierungstätigkeit weiter. Wiederholt hielt er sich in Amerika, Australien und Ozeanien auf.

.

Als weltweit anerkannter Schriftsteller vermittelt er, aufgrund Erkundung der einheimischen Kulturen, Millionen von Menschen eine Welt jenseits der Grenzen ihres Landes. Seine Forschungsergebnisse publizierte er in 43 Büchern, welche in 35 Sprachen erschienen, in 240 Editionen, die Auflage überstieg 17 Millionen Exemplare. Weder ein Mensch vor noch nach ihm hat im Bereich Reisen und Publikationstätigkeit eine ähnliche Leistung vollbracht. Die Gesamtzahl der Editionen aller seiner Bücher hat bisher kein tschechischer Schriftsteller übertroffen.

.

Er ist Mitglied der Internationalen ethnologischen Gesellschaften der UNESCO in Paris.
.

Der nordamerikanische Indianerstamm Kikapoo hat Stingl zu seinem Häuptling ernannt. Zusammen mit den beiden Weltreisenden Hanzelka und Zikmund zählt er zu den berühmtesten tschechischen und tschechoslowakischen Autoren von Reisereporten.  Er wurde in die Rekordmeister-Ruhmeshalle als tschechischer Schriftsteller aufgenommen, dessen Werke am häufigsten publiziert wurden, er hat eine ganze Reihe von literarischen Preisauszeichnungen erhalten. Im September 2014 wurde ihm für sein Lebenswerk der Egon Ervin Kisch Preis verliehen, eine Woche später wurde er mit der Silbermedaille des Senats PČR ausgezeichnet. Im Juli 2015, 2016 und 2017 wurde er für die staatliche Verdienstauszeichnung, nominiert.

.

Zum Abschluss des Treffens folgt eine Autogrammstunde. Miloslav Stingl stellt seine erzählende Biografie vor, welche in diesem Jahr die prestige Literaturpreise Magnesia Litera in der Kathegorie Litera für Editionsleistung,  Tschechischer Bestseller 2016 in der Kathegorie Reiseberichte und Reportagen und den E.E.Kisch Preis erhalten hat.


.

Was bedeutet für mich Gesangsdichtung?

.

Gesungene Poesie bringt zwei der wunderbarsten Sachen auf dieser Welt in Einklang.     Musik und Wort.